Chính sách điểm thưởng

 1. Đối tượng nhận điểm thưởng: Members sử dụng app để check vé

 2. Loại điểm thưởng: Điểm tích luỹ

 3. Thời hạn điểm thưởng: không giới hạn

 4. Chính sách nhận điểm thưởng: Điểm tích luỹ được chia ra làm 3 mức điểm (1,2,3)

 • Mức điểm +1: Khi member sử dụng vé có giá bằng hoặc dưới 500,000. Member sẽ đươc cộng 1 điểm vào hệ thống
 • Mức điểm + 2: Khi member sử dụng vé có giá lớn hơn 500,000 và dưới 1,000,000. Member sẽ đươc cộng 2 điểm vào hệ thống
 • Mức điểm + 3: Khi member sử dụng vé có giá bằng hoặc lớn hơn 1,000,000 đến dưới 2,000,000. Member sẽ đươc cộng 3 điểm vào hệ thống
 • Mức điểm + 5: Khi member sử dụng vé có giá bằng hoặc lớn hơn 2,000,000. Member sẽ đươc cộng 5 điểm vào hệ thống
 1. Đổi điểm thưởng:

 • 25 điểm tương đương một vé Vip, trị giá 500,000
 • 40 điểm tương đương vé super Vip, trị giá từ 500,000 - 800,000 (tuỳ thuộc loại vé ở mỗi cơ sở)
 • 50 điểm tương đương vé King, trị giá 1,000,000
 1. Trách nhiệm của cơ sở:
 • Cơ sở có trách nhiệm quy đổi và kích hoạt vé cho member với số điểm mà member đổi vé tại cơ sở đó
 1. Lưu ý:

 • Sau khi đổi điểm thưởng thì điểm sẽ được trừ tương ứng với loại vé mà Member quy đổi.
 • Level của tài khoản từ 0 đến 25 điểm là tài khoản thường, 25 điểm đến dưới 40 là tài khoản VIP, từ 40-50 là supper Vip, tài khoản từ 50 trở lên là King
 • Vé free tick chưa tính tip.